Afrikaans 1983/1992 (AFR83)
4

Die stam Juda

41Die seuns van Juda was: Peres, Gesron, Karmi, Gur en Sobal. 2Sobal se seun Reaja was die vader van Jagat, en Jagat die vader van Agumai en Lahad. Hulle is die Soranergeslagte. 3Die seuns van Etam was Jisreël, Jisma en Jidbas. Die naam van hulle suster was Selelponi. 4Penuel was die vader van Gedor, en Eser die vader van Gusa. Hulle het voortgekom uit Gur, die oudste seun van Efrata, vader van Betlehem. 5Asgur, vader van Tekoa, het twee vrouens gehad, Gela en Naära. 6Naära het vir hom Agussam, Gefer, Temni en Agastari in die wêreld gebring. Hulle was die seuns van Naära. 7Gela se seuns was Seret, Sogar en Etnan. 8Kos was die voorvader van Anub en Sobeba en van die geslagte van Agargel seun van Harum. 9Jabes het voorrang geniet bo sy broers. Toe sy ma hom die naam JabesDie naam Jabes herinner aan die Hebreeuse woord vir “met smart”. gegee het, het sy gesê: “Ek het hom met smart in die wêreld gebring.”

10Jabes het die God van Israel aangeroep met die woorde: “Stort u seën oor my uit, vergroot my grondgebied, neem my onder u beskerming en weerhou onheil van my sodat geen smart my tref nie.”

God het laat gebeur wat hy gevra het.

11Kelub broer van Suga was die vader van Megir. Dié was die vader van Eston. 12Eston was die vader van Bet-Rafa, Paseag en Teginna vader van Ir-Nagas. Hulle is die mense van Reka.

13Die seuns van Kenas was Otniël en Seraja, en die seuns van Otniël was Gatat 14en Meonotai, wat die vader was van Ofra. Seraja was die vader van Joab, stigter van Vakmansdal; hulle was vakmanne. 15Die seuns van Kaleb seun van Jefunne was Iru, Ela en Naäm. Die seun van Ela was Kenas. 16Die seuns van Jehallelel was Sif, Sifa, Tireja en Asarel. 17Die seuns van Esra was Jeter, Mered, Efer en Jalon. Mered was die vader van Mirjam, Sammai en Jisbag vader van Estemoa. 18Mered se Judese vrou was die moeder van Jered vader van Gedor, Geber vader van Soko, en Jekutiël vader van Sanoag. Die ander was seuns van Bitja, 'n farao se dogter met wie Mered getroud was. 19Hodija se vrou was 'n suster van Nagam vader van Keïla. Haar seuns was Garmi en Estemoa van Maäka. 20Die seuns van Simon was Amnon en Rinna, die seun van Ganan was Tilon en die seun van Jisi was Soget. Soget het ook 'n seun gehad. 21Uit die geslag van Sela seun van Juda was daar Er vader van Leka, en Lada vader van Maresa, en die linnewerkersgildes van Bet-Asbea. 22Verder was daar nog Jokim en die mense van Koseba, asook Joas en Saraf wat in Moab gesag gevoer het, en Jasubi-Legem. Hierdie lyste kom uit 'n ou oorlewering. 23Hierdie mense was die pottebakkers wat in Netaïm en Gedera by die koning gewoon het. Hulle het daar gewoon omdat hulle in sy diens was.

Die stam Simeon

24Die seuns van Simeon was Jemuel, Jamin, Jarib, Serag en Saul. 25Saul se seun was Sallum, dié se seun Mibsam, dié se seun Misma. 26Die seun van Misma was Gammuel, dié se seun Sakkur, dié se seun Simi. 27Simi het sestien seuns en ses dogters gehad, maar sy broers het nie baie kinders gehad nie, en al hulle geslagte saam was daarom nie soveel as dié van die Judeërs nie. 28Hulle het gewoon in Berseba, Molada, Gasar-Sual, 29Baäla, Esem, Eltolad, 30Betuel, Gorma, Siklag, 31Bet-Markabot, Gasar-Susim, Bet-Biri en Saärajim. Dit was hulle stede totdat Dawid koning geword het. 32Hulle buiteposte was Etam, Ajin, Rimmon, Token en Asan, vyf stede. 33Verder was hulle woonplekke al die buiteposte wat rondom dié stede was, tot by Baäl, en hulle is so in die geslagsregister opgeneem.

34Mesobab, Jamlek, Josa seun van Amasia, 35Joël, Jehu seun van Josibja, seun van Seraja, seun van Asiël, 36Eljoënai, Jaäkoba, Jesogaja, Asaja, Adiël, Jesimiël, Benaja, 37Sisa seun van Sifi, seun van Allon, seun van Jedaja, seun van Simri, seun van Semaja, 38is mense wie se name in die lys opgeneem is. Hulle was heersers oor hulle geslagte, en hulle families was talryk. 39Hulle het getrek tot by die ingang van Gedor, oos van die laagte, op soek na weiveld vir hulle kleinvee, 40en hulle het geil en goeie weiveld gekry. Die wêreld was oop na alle kante toe en ook rustig en stil. Mense van Gam het tevore daar gewoon, 41maar in die tyd van koning Hiskia van Juda het hierdie mense wie se name in die lys opgeneem is, daar ingetrek en die nedersettings van Gam verslaan, asook die Meüniete wat daar te vinde was. Die Simeoniete het hulle heeltemal uitgewis en in hulle plek gaan woon, want daar was weiveld vir die Simeoniete se kleinvee. 42Verder het van hulle, dit is van die Simeoniete, vyf honderd man na Seïrberg toe getrek. Aan hulle hoof was Pelatja, Nearja, Refaja en Ussiël, seuns van Jisi. 43Hulle het wat oor was van Amalek, verslaan en woon nou nog daar.